• İnsan onuruna ve haklarına saygı
 • Bağımsızlık
 • Tarafsızlık
 • Eşitlik ve hakkaniyet
 • Evrensel hukuk ilkelerine bağlılık
 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık
 • Hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlere bağlılık
 • Güvenilirlik
 • Uzmanlık
 • Erişilebilirlik
 • Etik ilkelere bağlılık
 • Tutarlılık


 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

 • 2797 sayılı Yargıtay Kanunu

 • 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu

 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 • 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

 • 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

 • 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu

 • 2247 sayılı Uyuşmazlık ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Kanun

 • 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun

 • Yargıtay İç YönetmeliğiVizyonumuz; ülke genelinde ceza adaletinin sağlanmasını temin etmek için; yargılama faaliyetlerinin, hukuk devleti gereklerine uygun bir biçimde gerçekleşmesine katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası alanda saygın ve güvenilir bir Yüksek Mahkeme Başsavcılığı olarak yer almaktır.Misyonumuz; insan hakları, hukukun üstünlüğü, evrensel hukuk ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası temel ilkeleri ile ulusal mevzuatımız ışığında adli uyuşmazlıkların; toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde tarafsız, bağımsız, güvenilir, insan onuruna uygun bir yaklaşımla, makul bir sürede, etkili ve verimli yöntemlerle nihai olarak çözümlenmesine ve ülke genelinde uygulama birliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır.