• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

 • 2797 sayılı Yargıtay Kanunu

 • 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu

 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 • 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

 • 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

 • 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu

 • 2247 sayılı Uyuşmazlık ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Kanun

 • 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun

 • Yargıtay İç Yönetmeliği