Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili kanunlar gereği üst düzey kamu görevlileri hakkında soruşturma yapma, iddianame düzenleme, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verme, açılan davalarda iddia makamını temsil etme ve kanun yoluna başvurma görevleri bulunmaktadır.

 

1- Soruşturma Görevi

2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 26. maddesinin dördüncü fıkrasına göre MİT Başkanı hakkındaki soruşturma, 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nun Ek 16. maddesi uyarınca askerî suçlarda Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları hakkındaki soruşturmalar ile 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 31. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevleri sebebiyle işledikleri suçlarda Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçileri hakkındaki soruşturmalar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılmaktadır.
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasına göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Bakan yardımcıları ve Valilerin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar ile 1632 sayılı Kanun’un Ek 15. maddesi uyarınca general ve amiraller hakkındaki askerî suçların soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili tarafından yapılmaktadır.
 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 173. maddesi kapsamında valiler tarafından işlenen suçların soruşturması, aynı Kanun’un 174. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından yapılmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmayı Yargıtay Cumhuriyet savcılarına da yaptırabilir.
2797 Sayılı Yargıtay Kanunu’nun 46. maddesinin altıncı fıkrasına göre Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin,
2575 Sayılı Danıştay Kanunu’nun 82. maddesinin birinci fıkrasının 2797 sayılı Kanun’a yaptığı atıf uyarınca Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerinin,
Ağır ceza mahkemesinin görevine giren kişisel suçlarla ilgili suçüstü hâlinde genel hükümlere göre yürütülen soruşturma sonucunda fezlekeye bağlanarak gönderilen dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında sonuçlandırılmaktadır.
6087 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 38. maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre, Kurulun seçimle gelen üyelerinin ağır ceza mahkemesinin görevine giren hem göreve ilişkin hem de kişisel suçlarla ilgili suçüstü hâlinde genel hükümlere göre yürütülen soruşturma sonucunda fezlekeye bağlanarak gönderilen dosyalar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında sonuçlandırılmaktadır.
 

2- İddianame Düzenleme Görevi

4483 sayılı Kanun, 6328 sayılı Kanun ve 298 sayılı Kanun ile 2797 sayılı Kanun’un 46. maddesi ve 6087 sayılı Kanun’un 38. ve 39. maddeleri uyarınca, bu kanun ve maddelerde sayılan kişilerin görev ve kişisel suçları hakkında iddianame düzenleme görevi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiştir.

 

3- Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay İlgili Ceza Dairesinde İddia Makamını Temsil Görevi

Anayasa’nın 148. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkan ve Üyeleri, Başsavcıları, Cumhuriyet Başsavcıvekili, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve Üyeleri ile Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yapılan yargılamalarda iddia makamını temsil görevi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekiline verilmiştir.
2797 sayılı Kanun’un 27. ve 46. maddesi hükümleri uyarınca Yargıtay Birinci Başkanı, Birinci Başkanvekilleri, Daire Başkanları, Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcıvekili, 2575 sayılı Kanun’un 82. maddesi uyarınca Danıştay Başkanı, Başsavcısı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve üyeleri, 6087 sayılı Kanun’un 38. maddesi uyarınca kurul üyeleri, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 90. maddesi uyarınca hâkimler ve savcılar ile 2937 sayılı Kanun’un 26. maddesi uyarınca Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı, 4483 sayılı Kanun’un 13. maddesi, 298 sayılı Kanun’un 174. maddesi ve 6328 sayılı Kanun’un 31. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan görevliler hakkında Yargıtay ilgili ceza dairesinde görülen davalarda iddia makamını temsil görevi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiştir.

 

4- Kanun Yolu Başvuru Süreci

Yargıtay Ceza Daireleri tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilen kararlara karşı temyiz kanun yoluna başvurma görevi ile bu kararların Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı veya davanın taraflarınca temyiz edilmesi halinde hukuki görüş içeren tebliğname düzenlenme görevi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına aittir.