Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Ceza Dairelerinin temyiz incelemesi sonucu verdikleri kararlara karşı re’sen veya istem üzerine, tespit ettiği hukuka aykırılığın veya daireler arasındaki içtihat farklılığının giderilmesi için CMK’nın 308. maddesi uyarınca “itiraz” olağanüstü kanun yoluna başvurabilmektedir.
Ayrıca 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 35. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri arasında ortaya çıkan içtihat farklılıklarını inceleme ve gerektiğinde tespit edilen farklılığın giderilmesi amacıyla ilgili Yargıtay Ceza Dairesine müracaat etme görevi verilmiştir.